Samochody z Ameryki

Samochody z Ameryki

Serwis Samochody z Ameryki poleca Tłumaczeniowe Pogotowie Awaryjne


Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki
Regulamin Portalu

DEFINICJE

1. Administrator - w?a?ciciel, osoba odpowiedzialna za zarz?dzanie serwisem.
2. U?ytkownik - ka?da osoba korzystaj?ca z serwisu.
3. Login - nazwa U?ytkownika wybrana w trakcie rejestracji w serwisie.
4. Konto - miejsce w serwisie przyporz?dkowane danemu U?ytkownikowi..
5. Og?oszenie - wykorzystana powierzchnia reklamowa przez jednostk? nie b?d?c? Administratorem.
6. Reklamodawca - osoba fizyczna lub firma u?ytkuj?ca powierzchni? reklamow? Wortalu.

POSTANOWIENIA OGLNE

1. Niniejszy regulamin okre?la zasady korzystania z serwisu.
2. Administrator zastrzega sobie mo?liwo?? wyst?pienia przerw technicznych w dzia?aniu serwisu. W razie ich wyst?pienia administrator do?o?y wszelkich stara?, aby ich d?ugo?? by?a mo?liwie najkrtsza. Wszelkie informacje o b??dnym dzia?aniu serwisu b?d? rozpatrywane i niezw?ocznie naprawiane, je?eli potwierdzona zostanie ich zasadno??.
3. Prawa autorskie, rozwi?zania koncepcyjne i technologiczne oraz tre?ci zawarte niepublicznej cz??ci serwisu s? w?asno?ci? Administratora i chronione prawem. Udost?pnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie do wszelkich celw bez uzyskania zgody Administratora - jest zabronione.
4. Dane kontaktowe publikowane przez reklamodawc? mog? by? wykorzystywane wy??cznie do czynno?ci maj?cych na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat us?ug lub nawi?zania wsp?pracy. Inne wykorzystywanie danych jest zabronione.
5. Tre?ci serwisu publikowane w formie informacjiczy artyku?ow mog? by? powielane lub publokowane z podaniem ?rd?a..
6. Dia?alno?? serwisu jest infrormacyjna i zwi?zana z zagadnieniami motoryzacji.

REJESTRACJA W SERWISIE

1. Rejestracja w serwisie oznacza pe?n? akceptacj? i zobowi?zanie si? do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Rejestracja w serwisie jest bezp?atna.
3. Ka?dy u?ytkownik powinien posiada? jedno konto. Dopuszczalne jest u?ycie drugiego konta o ile U?ytkownik prowadzi dzia?alno?cc gospodarcz?.
4. Login mo?e zawiera? jedynie ma?e litery a-z bez polskich znakw, a tak?e cyfry, podkre?lenie i my?lnik.
5. U?ytkownik ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za tre?ci publikowane na jego profilu i publicznej cz??ci Wortalu.
6. U?ytkownik jest zobowi?zany do aktualizowania swoich tre?ci.
7. U?ytkownik potwierdza zapoznanie si? i zrozumienie Polityki prywatno?ci i zgadza sie na otrzymywanie drog? emailow? informacji systemowych, zmianach w serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomo?ci od administratora.

 


Samochody z Ameryki

Menu dolne lewa strona:

samochody osobowe
samochody ci??arowe
motocykle
cz??ci - gie?da
og?oszenia Bia?a Podlaska
og?oszenia Bia?ystok
og?oszenia Bielsko-Bia?a
og?oszenia Bydgoszcz
og?oszenia Che?m
og?oszenia Ciechanw
og?oszenia Cz?stochowa
og?oszenia Elbl?g
og?oszenia Gda?sk
og?oszenia Gorzw Wielkopolski
og?oszenia Jelenia Gra
og?oszenia Kalisz
og?oszenia Katowice
og?oszenia Kielce
og?oszenia Konin
og?oszenia Koszalin
og?oszenia Krakw
og?oszenia Krosno
og?oszenia Legnica
og?oszenia Leszno
og?oszenia Lublin
og?oszenia ?om?a
og?oszenia ?d?
og?oszenia Nowy S?cz
og?oszenia Olsztyn
og?oszenia Opole
og?oszenia Ostro??ka
og?oszenia Pi?a
og?oszenia Piotrkw Trybunalski
og?oszenia P?ock
og?oszenia Pozna?
og?oszenia Przemy?l
og?oszenia Radom
og?oszenia Rzeszw
og?oszenia Siedlce
og?oszenia Sieradz
og?oszenia Skierniewice
og?oszenia S?upsk
og?oszenia Suwa?ki

og?oszenia Szczecin
og?oszenia Tarnobrzeg
og?oszenia Tarnw
og?oszenia Toru?
og?oszenia Wa?brzych
og?oszenia Warszawa
og?oszenia W?oc?awek
og?oszenia Wroc?aw
og?oszenia Zamo??
og?oszenia Zielona Gra

Iqarius Bielecki
Samochody z Ameryki