Samochody z Ameryki

Samochody z Ameryki

Serwis Samochody z Ameryki poleca Tłumaczeniowe Pogotowie Awaryjne


Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki

Regulamin

1. Og?oszenie bezp?atne mo?e zosta? dodane celem publikacji w serwisie internetowym www.samochodyzameryki.pl wy??cznie przez u?ytkownika b?d?cego osob? fizyczn?. Tre?? og?oszenia bezp?atnego Standard nie mo?e pozostawa? w zwi?zku z prowadzon? dzia?alno?ci? gospodarcz? przez u?ytkownika, ani pozostawa? w zwi?zku z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej przez inny podmiot, na dzia?alno?? ktrego u?ytkownik ma bezpo?redni lub po?redni wp?yw.

2. Aktywacja bezp?atnych og?osze? Standard jest realizowana bez konieczno?ci wnoszenia przez u?ytkownika jakichkolwiek op?at.

3. Ka?de bezp?atne og?oszenie Standard przed publikacj? w serwisie samochody z Ameryki poddawane jest automatycznemu mechanizmowi moderacji. W przypadku odnalezienia przez mechanizm moderacji w og?oszeniu tre?ci niezgodnych z regulaminem (np. wulgaryzmy, adresy stron WWW) og?oszenie jest kierowane do moderacji przez moderatora, ktry bez konieczno?ci powiadamiania u?ytkownika mo?e usun?? niezgodne z niniejszym regulaminem elementy tre?ci og?oszenia i aktywowa? og?oszenie. W przypadku gdy moderator uzna, ?e og?oszenie, pomimo moderacji nie spe?nia lub nie b?dzie spe?nia? warunkw okre?lonych w niniejszym regulaminie usuwa je, bez konieczno?ci informowania u?ytkownika o odmowie publikacji og?oszenia.

4. U?ytkownik mo?e jednocze?nie publikowa? w serwisie internetowym nie wi?cej ni? 3 bezp?atne og?oszenia. W przypadku korzystania przez u?ytkownika z wi?cej ni? jednego konta w serwisie internetowym, u?ytkownik mo?e publikowa? nie wi?cej ni? 3 bezp?atne og?oszenia wy??cznie z jednego z zarejestrowanych kont. W przypadku stwierdzenia przez nas ?e dane kontaktowe podane w tre?ci darmowych og?osze? odpowiadaj? danym kontaktowym podanym w og?oszeniach, ktre zosta?y dodane z innego konta, mamy prawo usun?? og?oszenia dodane p?niej.

5. Identyfikacja u?ytkownika nast?puje na podstawie danych podanych w trakcie rejestracji konta u?ytkownika w serwisie przy aktywacji konta.

6. Ka?dy u?ytkownik posiadaj?cy aktywne konto w serwisie mo?e wielokrotnie przed?u?a? czas emisji bezp?atnych og?osze?.

7. Czas publikacji w serwisie bezp?atnego og?oszenia dodanego przez u?ytkownika wynosi 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia dodania og?oszenia.Samochody z Ameryki

Menu dolne lewa strona:

samochody osobowe
samochody ci??arowe
motocykle
cz??ci - gie?da
og?oszenia Bia?a Podlaska
og?oszenia Bia?ystok
og?oszenia Bielsko-Bia?a
og?oszenia Bydgoszcz
og?oszenia Che?m
og?oszenia Ciechanw
og?oszenia Cz?stochowa
og?oszenia Elbl?g
og?oszenia Gda?sk
og?oszenia Gorzw Wielkopolski
og?oszenia Jelenia Gra
og?oszenia Kalisz
og?oszenia Katowice
og?oszenia Kielce
og?oszenia Konin
og?oszenia Koszalin
og?oszenia Krakw
og?oszenia Krosno
og?oszenia Legnica
og?oszenia Leszno
og?oszenia Lublin
og?oszenia ?om?a
og?oszenia ?d?
og?oszenia Nowy S?cz
og?oszenia Olsztyn
og?oszenia Opole
og?oszenia Ostro??ka
og?oszenia Pi?a
og?oszenia Piotrkw Trybunalski
og?oszenia P?ock
og?oszenia Pozna?
og?oszenia Przemy?l
og?oszenia Radom
og?oszenia Rzeszw
og?oszenia Siedlce
og?oszenia Sieradz
og?oszenia Skierniewice
og?oszenia S?upsk
og?oszenia Suwa?ki

og?oszenia Szczecin
og?oszenia Tarnobrzeg
og?oszenia Tarnw
og?oszenia Toru?
og?oszenia Wa?brzych
og?oszenia Warszawa
og?oszenia W?oc?awek
og?oszenia Wroc?aw
og?oszenia Zamo??
og?oszenia Zielona Gra

Iqarius Bielecki
Samochody z Ameryki